Obchodní podmínky

pro prodej on-line kurzu Vyprošťovák

Na stránce www.vyprostovak.com a na souvisejících stránkách, na které je odkazováno (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“), jste si patrně již přečetli podrobnosti o on-line tréninku Vyprošťovák (o kterém zde dále bude psáno už jen jako o „Vyprošťováku“). Na webu jsou zodpovězeny i všechny možné otázky týkající se Vyprošťováku.

Na této stránce naleznete odpovědi na otázky právní – Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“). Přečtete si zde, jaká práva a pár povinností vám plynou z vaší objednávky Vyprošťováku a jaké povinnosti a pár práv z toho vyplývají pro mě na té obrazné druhé straně. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než Vyprošťovák objednáte. Ať už je to z důvodu, že vám takové informace musím podle zákona sdělit anebo „jen“ proto, že to považuji za důležité pro vás jako mé klienty. Proto, prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na objednávkové stránce na webu). Kontakty naleznete v části „Základní údaje o mě“ níže v těchto VOP.

Před vlastní objednávkou Vyprošťováku zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej Vyprošťováku přes webové rozhraní www.vyprostovak.com.

Samotný nákup a proces uzavření Kupní smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by v Kupní smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Kupní smlouvy?

IV. Jak je to s cenou Vyprošťováku a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám bude Vyprošťovák dodaný?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Mgr. Markéta Malátová Strnadová, autorka Vyprošťováku a provozovatelka webu vyprostovak.com

IČ:                                88526925

DIČ:                              CZ8554022015

Sídlo:                           Okružní 177, 356 01 Březová

Živnostenský rejstřík:  jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Městský úřad Sokolov

E-mail:                        dotazy@marketastrnadova.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů. Pro vyřizování reklamací slouží e-mail vraceni@marketastrnadova.cz.  

V textu jsem dále označována jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí Vyprošťovák. Tím, že jde o koupi on-line kurzu, jedná se o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, klientem, který si Vyprošťovák koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej Vyprošťováku (tedy digitálního obsahu) je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím potvrzením z mé strany a těmito VOP. Pokud je dále v textu užíván pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.

Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smlouvy jsou tyto VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Protože si však vážím všech svých klientů, poskytuji i Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, řadu práv nad rámec zákonných povinností (zejména jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu). Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY? 

 1. Jako Kupující objednáváte Vyprošťovák přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
 2. POPIS ON-LINE TRÉNINKU VYPROŠŤOVÁK: Na webovém rozhraní www.vyprostovak.com naleznete podrobný popis Vyprošťováku, jeho obsah i s uvedením pro koho je určen a jaký přínos od něj můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří Vyprošťovákem prošli před vámi. Prezentace Vyprošťováku uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ VYPROŠŤOVÁKU. Pro objednání Vyprošťováku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na Vyprošťovák. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat Vyprošťovák přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

IV. JAK JE TO S CENOU VYPROŠŤOVÁKU A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA VYPROŠŤOVÁKU: Na webovém rozhraní uvedena i cena. Jsem plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto je uvedena jak cena bez DPH, tak i celková cena včetně DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Vyprošťováku nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je tedy cenou konečnou.
 2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u Vyprošťováku v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Vyprošťovák dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Vyprošťovák dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Vyprošťovák co nejdříve dodán.

- bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR (u objednávek ze Slovenska). Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY:

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsme uvedla již výše, že nejsem povinna vám Vyprošťovák dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu fakturu – daňový doklad, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Vyprošťovák není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE VYPROŠŤOVÁK (DIGITÁLNÍ OBSAH) DODÁN?

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ VYPROŠŤOVÁKU. Při koupi Vyprošťováku vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (Vyprošťovák) dodán zpřístupněním členské sekce.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám Vyprošťovák dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude dodán obratem po provedení platby. Veškeré bonusy vám budou zaslány či zpřístupněny spolu s Vyprošťovákem, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter Vyprošťováku coby on-line tréninku nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.
 4. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line tréninku ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Garantuji Vám, že digitální obsah bude pro vás v členské sekci přístupný minimálně 1 rok od jeho zakoupení a v případě, že by byl přesunut na jiné webové rozhraní či jakkoli změněny přístupové údaje, obratem vám tyto nové přístupové údaje nebo změnu webové adresy sdělím.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Pokud si tedy přejete někomu Vyprošťovák ukázat nebo použít jeho části, napište mi e-mailem o svolení. Vyprošťovák je vzdělávací on-line produkt, nejedná se o zdravotní službu. Je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe v mé ordinaci fyzioterapeuta Na webu jsem detailně popsala podmínky pro jeho užití, limity užití i případy, kdy je vhodná, případně nutná předchozí osobní konzultace před zahájením cvičení s lékařem nebo terapeutem, stejně jako případy, kdy Vyprošťovák nemůže zcela odstranit konkrétní obtíže. Prosím, dbejte těchto doporučení. Neodpovídám za důsledky opomenutí těchto doporučení. V případě, kdy si nejste s něčím jisti, kontaktujte mě, případně lékaře či vhodného terapeuta.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení Vyprošťováku obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání on-line tréninku. Protože si jsem hodnotou a kvalitou Vyprošťováku jistá a současně si přeji, abyste měli možnost jeho účinky plně prožít a vyzkoušet, dávám Vám nad rámec zákona možnost využít 60denní garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do Vyprošťováku. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 60denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na vraceni@marketastrnadova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Při odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do Vyprošťováku.
 3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsme od vás přijala jako platbu za Vyprošťovák. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, následujícím dnem po splatnosti dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a můj závazek dodat vám Vyprošťovák. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním e-mailem.
 5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že Vyprošťovák (produkt) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i mailem. Pokud vám Vyprošťovák (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na na elektronické adrese dotazy@marketastrnadova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 17.1.2017.